เกี่ยวกับ
    Relationflip

พันธกิจของเรา (Relationflip Mission)

เรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมความรู้สึก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวและสังคมที่ทำงาน ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะทำให้ผู้คนมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง เเละนำพาให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตในด้านการงาน สังคม และสุขภาพที่สมบูรณ์ ครบในทุกมิติของชีวิตเพราะเราเชื่อว่า สุขภาพจิตที่เเข็งเเรง ย่อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งมีผลให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตและก้าวต่อไปเป็นข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Relationflip เกิดจากคำถามที่ว่า ปีหนึ่งเราเป็นหวัด 2-3 ครั้ง อย่างมากที่สุด เราก็มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไว้ดูแลพนักงาน แต่ในทางกลับกัน พนักงานในองค์กรมีความเครียด ความกดดัน บ่อยกว่าเป็นหวัด แต่บริษัทมี Solution ดูแลจุดนี้ยังไงได้บ้าง จะมีองค์กรไหนที่ใส่ใจและดูเเลพนักงานแบบรายบุคคล ไม่ใช่แบบภาพรวมทั้งแผนก

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

Relationflip มีปณิธานอันเเรงกล้าที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัวและการทำงานของพนักงานในองค์กรให้มีความสมดุลในทุกๆด้าน โดยมี 3 องค์ประกอบหลักคือ
1. RF Index ที่เป็น Metric ประเมินศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัวทั้ง 11 ด้าน ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Relationflip
2. RF Analytical Counselling กระบวนการให้การปรึกษาในเเต่ละด้านกับพนักงานในองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยา
3. RF Action plan มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อให้ Relationflip เป็นคำตอบของ The Better Version of Organization อย่างเเท้จริง สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เราจึงสรรสร้างช่องทางใหม่ให้พนักงานแต่ละคนในองค์กร สามารถเข้าถึงคำปรึกษาง่ายๆแบบรายบุคคลกับ RF Analytical Counsellor ที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยา เพราะเราเชื่อว่า เเต่คนย่อมมีความต้องการและต้องการการดูเเลที่เเตกต่างกัน Relationflip จึงเป็นที่แรกและที่เดียว ที่มุ่งเน้นสร้าง Individual Engagement ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ผ่านระบบการนัดหมายโดยแพลตฟอร์มของ Relationflip และให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเเละความสุขในชีวิตส่วนตัว เพราะเราเชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งคนมีความพร้อมทั้งกายและใจ ย่อมส่งผลด้านบวกให้กับองค์กรและสังคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต