นโยบายความเป็นส่วนตัว

      Relationflip รู้ว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการมีความสำคัญและมีผลต่อความสบายใจของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ Relationflip จึงขอชี้แจงให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Relationflip ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน Relationflip จึงรบกวนเวลาผู้ใช้บริการโปรดศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Relationflip ให้ถี่ถ้วนรอบคอบเสียก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์หรือรับบริการจากเหล่านักจิตวิทยาที่รวมตัวกันอยู่บนเว็บไซต์ของ Relationflip
     นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ในเครือของ Relationflip ซึ่งในที่นี้ จะเรียกแทนด้วย Relationflip
     เว็บไซต์ Relationflip ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการ (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท จิตตะ วิมังสา จำกัด ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการที่แวะมายังเว็บไซต์ Relationflip โดยบริษัท จิตตะ วิมังสา จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้

1. ข้อมูลส่วนตัวที่Relationflipเก็บรวบรวมและรักษาไว้ได้แก่
     1.1 ชื่อ อายุ อีเมล ชื่อเข้าใช้งาน(username) รหัสผ่าน และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
     1.2 ข้อมูลสุขภาพที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่Relationflip ซึ่งอาจรวมถึงประวัติทางสุขภาพและการใช้ยาของผู้ใช้บริการ บันทึก ผลการวินิจฉัยโรค ผลการตรวจสุขภาพจากห้องทดลอง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ใช้บริการ
     1.3 ข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการที่นักจิตวิทยาRelationflipแก่ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ทำการบันทึกไว้ เช่น บันทึกอาการสุขภาวะทางจิต ผลการให้การปรึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ
     1.4 ข้อมูลสำหรับใช้ในการชำระค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบัน ให้ชำระค่าใช้จ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ใช้บริการอาจต้องกลับเข้าในระบบเพื่อกรอกข้อมูลการโอนชำระค่าบริการ ได้แก่ จำนวนยอดเงิน และเวลาที่ทำรายการ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ตรวจสอบและอนุมัติการให้บริการต่อไป
     1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการใช้ เช่น ผู้ใช้บริการใช้internet browserอะไร ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ชนิดใด เข้าใช้งานจากที่ใด เวลาใด รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
     1.6 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้แก่เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

2. ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง Relationflip อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ Relationflip จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. Relationflip ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้Relationflip ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

5. Relationflip จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น Relationflip เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น และจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด
     5.1 ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
     5.2 ปรับปรุงการดำเนินงานของRelationflipผ่านข้อมูลพัฒนาการทางสุขภาวะ ความคิดเห็นและคำติชมจากผู้ใช้บริการถึงการให้บริการโดยนักจิตวิทยา และข้อมูลต่าง ๆ ที่Relationflipนำเสนอบนเว็บไซต์
     5.3 นำมาแปรผลเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เช่น ข้อมูลผลรวมทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและใช้งานเว็บไซต์
     5.4 แจ้งผู้ใช้บริการเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนเว็บไซต์
     5.5 จัดทำการตลาด
     5.6 กระทำการใดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่ Relationflip
     5.7 วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มอบอำนาจแก่ Relationflip

6. Relationflip ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Relationflip ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น และจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ Relationflip ได้จัดเก็บหรือที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ Relationflip ในลักษณะดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด
     6.1 ให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
     6.2 ให้แก่คู่สัญญา Relationflipต่าง ๆ บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานธุรกิจของ Relationflip และบุคคลอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้เป็นความลับ และบุคคลภายนอกจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะตามจุดประสงค์ที่Relationflipเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ ให้เท่านั้น
     6.3 ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้ข้อมูลตามคำสั่งศาล
     6.4 เมื่อRelationflipเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ หรือของผู้อื่น เพื่อปกป้องสิทธิของRelationflip เพื่อสอบสวนสืบสวนคดีปลอมแปลง หรือเพื่อกระทำตามที่รัฐบาลร้องขอ
     6.5 ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้รับสิทธิ์ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ เปลี่ยนโครงสร้าง ถอนทุน สิ้นสุดกิจการ โอน หรือขายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของRelationflip ไม่ว่ากรณีจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการ การสิ้นสุดกิจการ ล้มละลาย หรือกรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จะถูกโอน
     6.6 ในกรณีที่ Relationflip ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Relationflipเป็นต้น Relationflipจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Relationflip

7. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยี เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการ คุกกี้ หรือ ข้อมูลที่ระบุตำแหน่ง เช่น Uniform Resource Locations (URLs) หรือ บริการการติดตามผลข้อมูลโดยบุคคลภายนอกจะทำการเก็บข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น
     7.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ เนื่องจากRelationflipทำการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการทำบนเว็บไซต์ของRelationflip เช่น ประเด็น หรือ ข้อมูลเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการค้นบนเว็บไซต์ของRelationflip
     7.2 ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลเบราว์เซอร์ (Browser Information) เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่น ๆ Relationflipอาจเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ เช่น Internet Protocol address ของผู้ใช้บริการ ชนิดของเบราว์เซอร์ ความเร็วในการเชื่อต่อ และระยะเวลาในการเข้าใช้งาน ซึ่งเรียกรวมข้อมูลทั้งหมดว่า “ข้อมูลไม่ระบุชื่อ”
     7.3 คุกกี้ Relationflip ใช้คุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์และบริการของRelationflipใช้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าbrowserของผู้ใช้บริการให้หยุดรับคุกกี้ หรือเตือนผู้ใช้บริการก่อนจะรับคุกกี้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการเข้าชม แต่หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับคุกกี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่เว็บไซต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางส่วน
     7.4 ข้อมูลตำแหน่ง ณ เวลาจริง บางกลไกของเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีGPSมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ตามเวลาจริง เพื่อนำมาใช้งานเชิงการบริหารกิจการ
     7.5 ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ Relationflip อาจเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลเหล่านี้Relationflipจะนำมาใช้เพื่อช่วยให้Relationflipสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด ตัวอย่างข้อมูลที่ Relationflipจะเก็บเพื่อนำมาใช้ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ application ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีเช่น เมื่อ application ของRelationflipเกิดขัดข้องบนมือถือของผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับมือถือของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรุ่น versionของระบบปฏิบัติการณ์ เครือข่ายที่ให้บริการสัญญาณ จะทำให้Relationflipสามารถระบุและแก้ไขbugs รวมถึงพัฒนาapplicationของRelationflipได้ด้วย
     7.6 ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Relationflip อาจมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น Google Analytics โดยวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งการเข้าถึงหน้าเว็บว่ามาจากที่ใด เข้าหน้าเว็บใด จำนวนเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ
     7.7 ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน Relationflipสามารถใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่Relationflipเก็บรวบรวมมาอย่างไม่มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่ต้องกังวลว่าการใช้ข้อมูลประเภทนี้จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นข้อมูลประเภทที่คนเห็นข้อมูลก็ไม่อาจจะระบุว่าเป็นข้อมูลของใครคนใดคนหนึ่งโดยเจาะจง

8. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่Relationflipเก็บผ่านเว็บไซต์ อีเมล ข้อความและการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บนเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรวบรวม เมื่อผู้ใช้บริการกดไปยังลิงค์บางลิงค์ในเว็บRelationflip ผู้ใช้บริการอาจจะออกจากเว็บไซต์Relationflipไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งทางRelationflipไม่สามารถทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น Relationflipแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นนั้นก่อนที่จะใช้งาน

9. การแก้ไขข้อมูล หากผู้ใช้บริการสมัครเป็น “สมาชิก” บนเว็บไซต์ของRelationflip ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอได้ผ่านเว็บไซต์ของRelationflip หากว่าผู้ใช้บริการมีปัญหาในการแก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อRelationflipได้ที่ [email ทีม support ของ Relationflip]

10. ข้อจำกัดของการลบข้อมูล เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการจากระบบ ทาง Relationflip จะยังคงเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ (username) ไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดเข้าถึงได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่พนักงานที่ตามพระราชบัญญัติฯ กำหนดเท่านั้น แจ้งการละเมิด หากผู้ใช้บริการพบเห็นการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหรือของผู้อื่นในการใช้เว็บไซต์ กรุณาแจ้งRelationflipได้ที่ [email ทีม support ของ Relationflip]

11. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว Relationflipอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ซึ่ง Relationflipก็จะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วไว้บนหน้าเว็บไซต์นี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเว็บไซต์และบริการของRelationflip ภายหลังจากที่Relationflipได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวลงเว็บไซต์ของRelationflipแล้ว Relationflipจะถือว่าผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให้มีผลผูกพันการกระทำของผู้ใช้บริการ

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของRelationflip แสดงว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับวิธีการเก็บ รักษา และใช้ข้อมูลของRelationflipตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของRelationflip ฉบับนี้ รวมถึงการแก้ไขอื่น ๆ ในนโยบายนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

Relationflip ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ บนinternetก็ยังคงมีความเสี่ยง ซึ่งทางRelationflipก็ไม่สามารถรับรองว่าจะรักษาความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็น ดังนั้น Relationflipจึงอยากให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการในทุก ๆ ครั้งที่ใช้บริการ internet เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้บริการเอง